«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα»

Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη των προθέσεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Στη μελέτη συμμετείχαν 50 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Δημοτικά Σχολεία της Πάτρας. Στους εκπαιδευτικούς δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε στις απόψεις τους σχετικά με τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην πρόθεση τους να τις χρησιμοποιήσουν σε αυτή, καθώς και σε άλλα συναφή θέματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως παρόλο που οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν θετικά τις ΤΠΕ, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, δε χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες ως διδακτικό εργαλείο. Οι ίδιοι τονίζουν την ανάγκη ύπαρξης στοχευόμενης επιμόρφωσης, κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού και περαιτέρω διαμόρφωσης των ΑΠΣ, ενώ φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα τεχνικής φύσεως και άλλα. Η ενίσχυση και βελτίωση των μεθόδων εφαρμογής των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο αλλά και η συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με αυτές ίσως να βοηθούν στην επιτυχή πραγμάτωση του διδακτικού έργου των τελευταίων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 496)