Η Προετοιμασία των Εκπαιδευτικών για την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών: Από τη Βασική Κατάρτιση στην Ενδο-ϋπηρεσιακή Κατάρτιση

Το άρθρο αυτό εξετάζει την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (ΝΤ) στην εκπαίδευση όπως αυτή διαμορφώνεται από τη βασική-αρχική εκπαίδευση και εξελίσσεται στην ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση. Η επιτυχία της ένταξης των ΝΤ στην εκπαίδευση απαιτεί καταρτισμένους εκπαιδευτικούς με ψηλή ικανότητα εκπαιδευτικής αξιοποίησης της Πληροφορικής στη μαθησιακή διαδικασία. Η έρευνα αυτή καταδεικνύει ότι ενώ οι φοιτητές στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζονται εξοικειωμένοι με βασικές δεξιότητες χρήση του ΗΥ, η μεγάλη πλειοψηφία τους παρουσιάζεται με χαμηλή έως ανύπαρκτη ικανότητα αξιοποίησης διαφόρων προγραμμάτων στη διδασκαλία και μάθηση. Παράλληλα, κατά τα πρώτα χρόνια της υπηρεσίας των νέων εκπαιδευτικών ένας μικρός αριθμός από αυτούς χρησιμοποιεί τις ΝΤ στη διδασκαλία του· είναι δε αισθητή η έλλειψη ικανότητας αξιοποίησης των ΝΤ στο διδακτικό έργο τους. Το βασικό συμπέρασμα-εισήγηση της έρευνας εστιάζεται στην ανάγκη αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων, τόσο της αρχικής αλλά και της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης, τα οποία αποσκοπούν στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1244)