Η ολυμπιακή παιδεία πάει στο νηπιαγωγείο» η χρήση και συνεισφορα του υπολογιστή σε ένα βιωματικό επικοινωνιακό πρόγραμμα στην προσχολική εκπαίδευση

Η οργάνωση του προγράµµατος «Η Ολυµπιακή Παιδεία στην Προσχολική Εκπαίδευση», σύµφωνα µε τις αρχές και λειτουργίες της βιωµατικής-επικοινωνιακής διδασκαλίας και η ευχέρεια εφαρµογής του project σε αποµακρυσµένα σχολεία του νοµού Φλώρινας µε δυνατότητες αυτονοµίας και ευελιξίας στο χρόνο και τρόπο υλοποίησης του αναλυτικού προγράµµατος, έκανε εφικτή τη χρήση µαθησιακών προσεγγίσεων διαφορετικών από τις ισχύουσες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Ο υπολογιστής και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του αντιµετωπίστηκαν ως µία διαφορετική διαδικασία διευθέτησης και επεξεργασίας του θέµατος του προγράµµατος. Η χρήση του στην αίθουσα του νηπιαγωγείου οδήγησε τους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών Φλώρινας - εφαρµοστές του προγράµµατος - στη δηµιουργία µίας πρακτικής θεώρησης για τη θέση και αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στις πολύµορφες διδακτικές διαδικασίες, µε τελικό προϊόν την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού CD-ROM. Η παρουσία του υπολογιστή συνέβαλε στην εξοικείωση των παιδιών του νηπιαγωγείου µε την νέα τεχνολογία και αποτέλεσε ένα θετικό ερέθισµα για διερεύνηση ευρύτερης εφαρµογής αυτής, από τους εν ενεργεία νηπιαγωγούς των σχολείων στα οποία εφαρµόστηκε το πρόγραµµα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1038)