Η μέθοδος Project για την ανάπτυξη σχολικών ιστοσελίδων

Η παρούσα έρευνα αφορά την ανάπτυξη σχολικών ιστοσελίδων χρησιμοποιώντας τη παιδαγωγική μέθοδο Project. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της καταλληλότητας της μεθόδου Project για την ενεργή συμμετοχή μεγάλου αριθμού μαθητών τόσο στην ανάπτυξη της σχολικής ιστοσελίδας όσο και στην δημιουργία περιεχομένου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1018)