«Η μεταβολή της φυσικής κατάστασης των σωμάτων»: Σενάριο διδασκαλίας με βάση τα Εννέα Διδακτικά Γεγονότα του Gagné και την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

Οι μαθητές στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν τις πρώτες τους αισθητηριακές εμπειρίες με το περιβάλλον τους αναπτύσσουν εναλλακτικές ιδέες. Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα προτεινόμενο διδακτικό σενάριο, κατά το οποίο επιδιώκεται να αποβάλουν οι μαθητές της Ε’ τάξης δημοτικού σχολείου τις εναλλακτικές ιδέες τους σχετικά με τις έννοιες της θερμοκρασίας και της θερμότητας καθώς και με τη μεταβολή της φυσικής κατάστασης των σωμάτων. Μέσω της ηλεκτρονικής διδασκαλίας, που περιλαμβάνει προσομοιώσεις πειραμάτων, ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση, αξιοποιώντας ποικίλα τεχνολογικά εργαλεία. Οργανώνεται δε βάσει του αθροιστικού μοντέλου διδασκαλίας του Gagné αποσκοπώντας στην επίτευξη του βέλτιστου μαθησιακού αποτελέσματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 37)