Η Ημερομηνία του Πάσχα: μία Διεπιστημονική Προσέγγιση

Η παρούσα εργασία περιγράφει μια μικρής διάρκειας διδακτική ενότητα που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Θεσσαλονίκης. Η διαθεματική αντίληψη του γραμματισμού και η διεπιστημονική προσέγγιση κυριάρχησε κατά τη σχεδίαση και την υλοποίηση της ενότητας. Παράλληλα μεγάλο βάρος έπεσε στην άσκηση δεξιοτήτων σχετικών με το χειρισμό λογισμικού υπολογιστικών φύλλων, τη βιωματική κατανόηση της έννοιας του αλγορίθμου και την εξοικείωση με τις αλγεβρικές παραστάσεις. Η ταυτόχρονη προσέγγιση αστρονομικών εννοιών είχε ένα ευδιάκριτο πρακτικό αποτέλεσμα: τον προσδιορισμό της ημερομηνίας του Πάσχα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2551)