Η εξ’αποστάσεως διδασκαλία του προγραμματισμού μέσω ενός προσωποποιημένου στις ανάγκες του μαθητή περιβάλλοντος

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε μια διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή για τη διδασκαλία του προγραμματισμού. Η εφαρμογή προσαρμόζεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ενός μοντέλου μαθητή που βασίζεται σε μια τεχνική στερεοτύπων δύο διαστάσεων. Η μία διάσταση αφορά στο γνωστικό επίπεδο του εκπαιδευόμενου και η άλλη στο τύπο των προγραμματιστικών λαθών (λογικά ή συντακτικά). Το μοντέλο μαθητή της εφαρμογής και η μετάβαση από στερεότυπο σε στερεότυπο αποκαλύπτει την μαθησιακή κατάσταση και τις ανάγκες του εκπαιδευομένου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 760)