Η εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων μεταξύ παραρτημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης FlashMeeting

Η Α.ΣΠΑΙ.ΤΕ αποτελεί το μοναδικό τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο διαθέτει 10 παραρτήματα σε όλη την χώρα. Η εκπαίδευση από απόσταση έρχεται να συμβάλλει στην κάλυψη των γεωγραφικών και των χρονικών περιορισμών μεταξύ των παραρτημάτων. Για την αντιμετώπιση των περιορισμών η ανάπτυξη της τεχνολογίας προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία και πολλοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί (κυρίως της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) εφαρμόζουν συστήματα και μεθοδολογίες εκπαίδευσης από απόσταση. Τα Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) στην Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης υποστηρίζουν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως την Τηλεκπαίδευση (μέσω Διαδικτύου και μέσω κατάλληλου εξοπλισμού). Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης με αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας FlashMeeting για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα» του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης μεταξύ των Παρατημάτων Πάτρας και Ηρακλείου Κρήτης. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων FlashMeeting, με εργαλείο λήψης δεδομένων τη συνέντευξη. Από την έρευνα προέκυψε, ότι η χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευση των σπουδαστών της ΑΣΠΑΙΤΕ συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στην υλοποίηση των στόχων του μαθήματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 21)