Η Επίδραση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στις Μαθησιακές Επιδόσεις Μαθητών Γ’ Δημοτικού Μέσα από ένα Πλαίσιο Συνεργατικής Μάθησης

Η παρούσα έρευνα εξέτασε την επίδραση τoυ ηλεκτρονικού υπολογιστή στο επίπεδο συνεργασίας δυάδων, στις ατομικές συνεργατικές δεξιότητες των μαθητών και στις επιδόσεις τους σε ένα μάθημα Ιστορίας Γ’ τάξης δημοτικού σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη τις στάσεις τους στη συνεργατική μάθηση. Οι συμμετέχοντες διαχωρίστηκαν σε ομάδα ελέγχου και πειραματική ομάδα. Το ίδιο μαθησιακό υλικό χρησιμοποιήθηκε και από τις δύο ομάδες με τη διαφορά ότι η πειραματική ομάδα χρησιμοποίησε το υλικό μέσω της χρήσης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν τη θετική επίδραση του υπολογιστή στη συνεργασία και μαθησιακές επιδόσεις των μαθητών/τριών αφού η πειραματική ομάδα είχε καλύτερα αποτελέσματα από την ομάδα ελέγχου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 24)