Η Επίδραση του Γνωστικού Τύπου στη Μάθηση Παιδιών Προσχολικής Εκπαίδευσης με Λογισμικά Μοντελοποίησης και Προσομοίωσης

Η παρούσα έρευνα εξέτασε την επίδραση της σειράς χρήσης λογισμικού μοντελοποίησης και προσομοίωσης, την επίδραση του γνωστικού τύπου, καθώς και την αλληλεπίδραση των δύο αυτών ανεξάρτητων μεταβλητών στις επιδόσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας με τα λογισμικά αυτά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ του γνωστικού τύπου και της σειράς μάθησης με τους δύο τύπους λογισμικών. Συγκεκριμένα, τα παιδιά με γνωστικό τύπο ανεξάρτητο του πεδίου που διδάχθηκαν πρώτα με μοντελοποίηση και μετά με προσομοίωση παρουσίασαν στατιστικά υψηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά με γνωστικό τύπο εξαρτημένο του πεδίου στο μεταπειραματικό δοκίμιο της μοντελοποίησης. Αυτά τα αποτελέσματα όμως δεν παρατηρήθηκαν, όταν παιδιά με ΓΤΕΠ διδάχθηκαν πρώτα με προσομοίωση και μετά με μοντελοποίηση, πράγμα που σημαίνει ότι η μάθηση με προσομοίωση παιδιών με γνωστικό τύπο εξαρτημένο του πεδίου διευκόλυνε τη μετέπειτα μάθησή τους με λογισμικό μοντελοποίησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 14)