Η επίδραση ενός προγράμματος με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης παιδιών προσχολικής ηλικίας

Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η οργάνωση και δημιουργία ενός προγράμματος διαπολιτισμικής αγωγής για το νηπιαγωγείο (παρέμβαση με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού και παρέμβαση χωρίς τη χρήση των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας), με στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης στα παιδιά. Η κατασκευή του εν λόγω εκπαιδευτικού λογισμικού έγινε με στόχο τον εμπλουτισμό εποπτικού υλικού της διαπολιτισμικής αγωγής ειδικότερα για το νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Macromedia Flash 8. Η θεωρητική τεκμηρίωση του λογισμικού βασίζεται στο συνδυασμό στοιχείων από διάφορες προσεγγίσεις, όπως είναι η εποικοδομιστική μάθηση, η κοινωνιογνωστική θεωρία μάθησης και η διαθεματική προσέγγιση. Το αντικείμενο του λογισμικού είναι τα σύγχρονα δημοτικά τραγούδια από τέσσερις χώρες συμπεριλαμβανομένης της χώρας υποδοχής (Ελλάδα), των χωρών με το μεγαλύτερο ποσοστό μεταναστών (Αλβανία, Βουλγαρία) και της χώρας που θα συμβάλει στην επέκταση του θέματος (Αγγλία). Το πρόγραμμα με τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης πραγματεύεται επίσης τα ίδια τραγούδια με δραστηριότητες παρεμφερείς ή και ίδιες πολλές φορές με αυτές του προγράμματος με το εκπαιδευτικό λογισμικό. Η στατιστική σύγκριση των αποτελεσμάτων μετά το πέρας της παρέμβασης θα καθορίσει το βαθμό επίδρασης του εκπαιδευτικού λογισμικού στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής συνείδησης των παιδιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 13)