Η Επεξεργασία Κειμένου ως Γνωστικό Αντικείμενο: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τη διαχείριση πινάκων

Ένα από τα αντικείμενα των εφαρμογών της Πληροφορικής που χρησιμοποιούνται και διδάσκονται περισσότερο συχνά είναι αυτό της Επεξεργασίας Κειμένου. Η παρούσα εργασία αφορά ένα εκπαιδευτικό σενάριο που σχεδιάστηκε για τη διδασκαλία προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου σε ενήλικες και αφορά τη διαχείριση πινάκων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 307)