Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη

Η μελέτη βασίζεται στην ποιοτική ανάλυση δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από την Παρατήρηση Διδασκαλιών με τη χρήση των ΤΠΕ και τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στις διδασκαλίες, μεθοδολογικά εργαλεία τα οποία καταρτίστηκαν ειδικά για τη μελέτη αυτή. Η συλλογή των δεδομένων όσο και η ανάλυσή τους έγινε μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών. Το ενδιαφέρον της ερευνητικής ομάδας εστιάστηκε στις επιπτώσεις των διδακτικών πρακτικών και τη στάση του εκπαιδευτικού, στις ενέργειες και διδακτικές τροποποιήσεις, στις οποίες προχωρά ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη του προκειμένου να ενσωματώσει τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3)