Η Έννοια κι η Γραφική Επίλυση Γραμμικού Συστήματος Δύο Εξισώσεων με Δύο Αγνώστους με τη Βοήθεια του Λογισμικού Geogebra

Η εργασία αυτή αποτελεί μια πρόταση σεναρίου του μαθήματος των Μαθηματικών της Γ΄ Γυμνασίου για την έννοια και την επίλυση του γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους (παράγραφος 3.2 σχολικού βιβλίου) με τη βοήθεια Η/Υ. Αναλύει τις φάσεις και τα στάδια του σεναρίου αυτού μέσω του φύλλου εργασίας, που δόθηκε στους μαθητές, και των δραστηριοτήτων, στο λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας Geogebra, στις οποίες οι μαθητές καλούνται να πάρουν μέρος. Συγκεκριμένα ξεκινώντας από ένα πρόβλημα θα γίνει υπενθύμιση της έννοιας της γραμμικής εξίσωσης, της γραφικής της παράστασης και των λύσεών της. Όσον αφορά τις λύσεις της γραμμικής εξίσωσης θα θυμηθούμε τόσο το πλήθος των λύσεων όσο και τη μορφή τους. Στη συνέχεια, μέσω πάντα του προβλήματος, θα μεταβούμε στην έννοια του γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους και θα διερευνήσουμε το πλήθος των λύσεων αυτού του συστήματος και πως αυτές σχετίζονται με τις ευθείες που έχουν εξισώσεις τις εξισώσεις του συστήματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 48)