«Η Εναλλαγή των Εποχών» Διδακτικό σενάριο με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

Η παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωγραφίας της Στ΄ Δημοτικού σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και αποτελεί μια εναλλακτική μορφή διδασκαλίας αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Πρόκειται για ένα διδακτικό σενάριο το οποίο βασίζεται στο μοντέλο κονστρουκτιβιστικής μάθησης που αναπτύχθηκε από τους Driver & Oldham και έχει ως σκοπό την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων οι οποίες οδηγούν στην υιοθέτηση επιστημονικής σκέψης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 225)