Η εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης Εφαρμογή στο Γυμνάσιο & ΕΠΑΛ

Η υπολογιστική σκέψη (ΥΣ) είναι μια δεξιότητα κριτικής σκέψης και προσελκύει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον ερευνητών και εκπαιδευτικών. Ένα εργαλείο για την ανάπτυξη ΥΣ είναι η εκπαιδευτική ρομποτική (ΕΡ), η οποία είναι μια διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική δραστηριότητα που ενθαρρύνει τους μαθητές να συνεργαστούν, να εμβαθύνουν σε ένα πρόβλημα και να αποκτήσουν γνώσεις, κριτική σκέψη και εξοικείωση με τις βασικές δομές προγραμματισμού. Οι μέχρι τώρα έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει έλλειψη ενός διδακτικού μοντέλου, το οποίο θα υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων ΥΣ. Η έρευνά μας εστιάζει στην διερεύνηση ενός μοντέλου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ΥΣ μέσα από δραστηριότητες ΕΡ. Υλοποιήθηκε σε μαθητές Γυμνασίου και Επαγγελματικού Λυκείου και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μετά τις προπονήσεις υπάρχει μικρή βελτίωση των δεξιοτήτων ΥΣ των μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 10)