Η δραστηριότητα στο μάθημα «Εφαρμογές πληροφορικής - υπολογιστών» του ενιαίου λυκείου ως εργαλείο διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στη γνώση. Εμπειρία και πρόταση μοντέλο από την τάξη

Η ανακοίνωση αυτή προτείνει ένα μοντέλο ολοκληρωμένης Δραστηριότητας για τα μαθήματα Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου, αλλά και του Γυμνασίου, όπου η διεξαγωγή τους υποδεικνύεται από το αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών. Αναλύει τις εργασίες που πρέπει να γίνονται στα πλαίσια μιας Δραστηριότητας, τόσο από την πλευρά του καθηγητή όσο και από την πλευρά του μαθητή και περιγράφει την εξέλιξή της. Τέλος παρουσιάζει τα ερευνητικά αποτελέσματα από μια τέτοια Δραστηριότητα στο μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Πληροφορικής–Υπολογιστών» του Ενιαίου Λυκείου, Μια Δραστηριότητα με Διεπιστημονικό και Διαθεματικό χαρακτήρα που αναδεικνύει τη δυνατότητα συνεργασίας καθηγητών διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων και οδηγεί σε νέες διδακτικές προοπτικές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1172)