Η Διδασκαλία των Μηχανών Αναζήτησης με τη Μέθοδο της Πολυεπίπεδης Συναλλαγής Τριών Επιπέδων

Η συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση και την εφαρμογή μιας από τις σπουδαιότερες μεθόδους ανάπτυξης της διεργασίας μιας ομάδας: της πολυεπίπεδης συναλλαγής των τριών επιπέδων. Σύμφωνα με αυτή, η λειτουργική ανάπτυξη της διεργασίας της ομάδας διευκολύνεται σημαντικά, όταν ο εκπαιδευτής οργανώνει την εργασία σε τρία επίπεδα: του ατόμου, της μικρής ομάδας και της ολομέλειας. Η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόστηκε στη διδασκαλία της ενότητας Μηχανές Αναζήτησης, ενός προγράμματος κατάρτισης ενηλίκων. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε η στοχαστική και κριτική εξέταση, επανεξέταση και ανάλυση των δεδομένων, των πτυχών και των παραμέτρων της διδακτικής ενότητας των Μηχανών Αναζήτησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 48)