Η Διδασκαλία της Πληροφορικής στα Ελληνικά Πανεπιστήμια: Αναδρομή και Προοπτικές

Οι πρώτες ανάγκες της χώρας σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στην Πληροφορική ανάγονται στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Οι ανάγκες αυτές καλύφθηκαν αρχικά από εξωπανεπιστημιακούς φορείς. Τα Πανεπιστήμια μας με μεγάλη καθυστέρηση αναγνώρισαν την Πληροφορική ως ιδιαίτερη επιστήμη. Γίνεται αναφορά για τους παράγοντες που οδήγησαν στην καθυστέρηση αυτή, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ιδρύθηκαν τα πρώτα μεταπτυχιακά και αργότερα τα πρώτα Τμήματα Πληροφορικής. Στη συνέχεια διερευνάται ο ρόλος των Τμημάτων Πληροφορικής τόσο κατά τα πρώτα στάδια της ίδρυσής τους, όσο και σήμερα ύστερα από την ανάπτυξη που έχουν λάβει. Παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία ενός Πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών στην Πληροφορική καθώς και ο ρόλος των αποφοίτων Πληροφορικής στην εκπαιδευτική και παραγωγική διαδικασία. Τέλος, γίνεται αναφορά στον τρόπο που η Πολιτεία ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των Τμημάτων Πληροφορικής σε σχέση με τους παράγοντες που καθορίζουν τη συνέχεια και περαιτέρω ανάπτυξή της.
(Πλήθος ανακτήσεων: 602)