Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο με τη δημιουργία και χρήση διαδραστικού ψηφιακού βιβλίου (ibook) για υπολογιστές - ταμπλέτες

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον έχει αλλάξει τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προτείνει έναν σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας του εν λόγω αντικειμένου. Συγκεκριμένα η εργασία παρουσιάζει τη δημιουργία ενός διαδραστικού ψηφιακού βιβλίου (ibook) για υπολογιστές-ταμπλέτες. Παρουσιάζεται η δομή του βιβλίου και συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής του σε σχολικές τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι τα διαδραστικά ψηφιακά βιβλία και οι υπολογιστές - ταμπλέτες δίνουν την ευκαιρία στους φιλολόγους να ακολουθήσουν το «βηματισμό» των μαθητών και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία σήμερα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3)