Η Διδασκαλία της γλώσσας με τη βοήθεια των Η/Υ. "Αναλυτής Προτάσεων"

Από την πρώτη εισαγωγή και χρήση των Η/Υ στην εκπαίδευση οι Η/Υ χρησι-μοποιήθηκαν ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο επεξεργασίας κειμένου, καθώς και για δραστηριότητες διδασκαλίας της γλώσσας είτε μεμονωμένα στον κάθε Η/Υ της τάξης είτε σε περιβάλλον δικτύου. Τα τελευταία 30 χρόνια παρουσιάστηκε ένας νέος κλάδος της CAL (Computer Assisted Learning/Μάθηση με τη Βοήθεια του Η/Υ), αυτός της CALL (Computer Assisted Language Learning - Μάθηση της γλώσσας με τη βοήθεια του Η/Υ). Η CALL κατηγοριοποιήθηκε στις εξής τρεις φάσεις: α. Μπιχεβιορισπκή CALL (1950-1970) με χρήση προγραμμάτων πρακτικής και εξάσκησης (drill and practice), β. Επικοινωνιακή CALL (1970-80) με χρήση προγραμμάτων περισσότερο αλ-ληλεπιδραστικών μεταξύ χρήστη και Η/Υ και μεταξύ των χρηστών και με χρήση του Η/Υ ως εργαλείου, και γ. Ολοκληρωμένη CALL (1980-...) με χρήση προγραμμάτων Πολυμέσων, Υπερμέσων και του Internet (Warschauer, 1996). Η ενσωμάτωση των Πο-λυμέσων (Multimedia) και των τηλεπικοινωνιών στα προγράμματα CALL άνοιξε νέες παιδαγωγικές προοπτικές και η χρήση των μεθόδων της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (NLP - Natural Language Processing) και της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ - Artificial Intelligence) κάνουν τις εφαρμογές CALL πιο έξυπνες και εύκαμπτες (Noblit, J., 1993). Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της αποτυχίας του μαθητή και της ανεπάρκειας της μάθησης ο W. Decoo (1994) υποστηρίζει ότι η CALL βοηθάει να βελτιώσουμε τη μάθηση της γλώσσας. Ακόμη επισημαίνει ότι η CALL δεν είναι θαυματουργό μέσο επίλυσης των προβλημάτων αλλά οπωσδήποτε κατά τη σχεδίαση του εκπαιδευτικού υλικού της CALL θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε κάποιους προσανατολισμούς, τότε πιθανόν η CALL να είναι πολύ αποτελεσματική συνολικά. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες χρηστών της CALL: βασική εκπαίδευση (Σχολεία, Γυμνάσια, Πανεπιστήμια κλπ.), συνεχιζόμενη και επαγγελματική κατάρτιση (Επιχειρήσεις, Κέντρα Γλώσσας κλπ.) και προσωπική αυτοεκπαίδευση. Ενδεικτικές κατηγορίες προγραμμάτων CALL είναι προγράμματα γραμματικής, Διορθωτές Ορθογραφίας/ Γραμματικής, Λεξικά, Εργαλεία Μετάφρασης, Παιχνίδια και Προσομοιώσεις, Ασκήσεις, Ειδικού τύπου εφαρμογές (π.χ. επιχειρησιακές), Βάσεις Δεδομένων, Πολυγλωσσικές εφαρμογές κλπ. (Anja Kruger, Bart Geurts, 1996, Warschauer, 1996)
(Πλήθος ανακτήσεων: 2748)