Η διδασκαλία της ενότητας "κυκλαδικός πολιτισμός" με αξιοποίηση των διαδικτυακών πηγών.

Στην εισήγησή μας επιχειρείται η παρουσίαση μιας σειράς δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία του μαθήματος του Κυκλαδικού πολιτισμού όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από την εμπειρία της εφαρμογής στα σχολεία του «Οδυσσέα» κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής δραστηριότητας. Παρουσιάζεται η προσέγγιση στο θέμα, τα προτερήματα όπως και τα μειονεκτήματα μίας πειραματικής διδασκαλίας μέσα από τις παρατηρήσεις που έγιναν από τους διδάσκοντες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3861)