Η διδακτική των πολυμέσων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με χρήση του περιβάλλοντος Bolide Slideshow Creator

Η προσθήκη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, προϋποθέτει ειδική γνώση και ιδιαίτερη προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό, για την δημιουργία διαθεματικών δραστηριοτήτων. Η ενασχόληση με ποικίλα μέσα και η χρήση διαφόρων διδακτικών προσεγγίσεων, οδηγεί στην ορθή παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Με βάση τα κριτήρια αυτά, η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα ενναλακτικό εκπαιδευτικό σενάριο, για την ενότητα «Δημιουργώ και εκφράζομαι με πολυμέσα και παρουσιάσεις» του Προγράμματος Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός αυτού του διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου είναι η εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες τού εδώ χρησιμοποιούμενου λογισμικού παρουσίασης, καθώς και η απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων και γνώσεων. Το εργαλείο που επιλέχθηκε για την υλοποίηση του ψηφιακού έργου είναι το λογισμικό Bolide Slideshow Creator, το οποίο θεωρείτε κατάλληλο για μαθητές δημοτικού, διότι δημιουργεί με απλό και εύκολο τρόπο πολυμεσικές παρουσιάσεις. Οι μαθητές μέσω της διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης επιτυγχάνουν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 12)