Η χρήση του διαδικτύου στην Ελληνική Εκπαιδευτική Πραγματικότητα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της αυξημένης δυναμικής του διαδικτύου, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται εφαρμογές του σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η χρήση του διαδικτύου επεκτείνεται όλο και περισσότερο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν πολλά δείγματα εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων που αξιοποιούν το Διαδίκτυο (ΕΔΔ). Η εργασία αυτή προσπαθεί να κατηγοριοποιήσει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα εργαλεία του, με βάση κάποια βασικά χαρακτηριστικά τους. Παρουσιάζει επίσης, ενδεικτικά και συνοπτικά, κάποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αξιοποιούν το διαδίκτυο και τη δυναμική του. Τέλος, γίνεται αναφορά σε ορισμένα θετικά αποτελέσματα καθώς και σε προβλήματα που εμφανίστηκαν από την εφαρμογή τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1541)