Η Χρήση του Διαδικτύου στη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στην Ελληνική Δηµόσια Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται η θεωρητική και η πρακτική άποψη δύο εφαρμογών χρήσης του διαδικτύου στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας μέσα στο σχολικό περιβάλλον ενός Ελληνικού Δημοσίου Λυκείου. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η διδασκαλία ενός γραμματικού φαινομένου ως παράδειγμα διδασκαλίας μη επικοινωνιακού τύπου και μία προσομοίωση κατάστασης ενός μαθητή που αναζητά πληροφορίες για σπουδές στη Μεγ. Βρετανία ως παράδειγμα εξάσκησης σε δραστηριότητες τύπου μεταφοράς πληροφοριών. Γίνεται παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, καθώς και της εξέλιξης του μαθήματος με ιδιαίτερη έμφαση στην αυτονομία του μαθητή κατά την διάρκεια του μαθήματος με χρήση υπολογιστών για την ανάκληση και αξιοποίηση πληροφοριών από το διαδίκτυο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 4)