Η χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο των Ομίλων ενδιαφέροντος: το παράδειγμα των Ομίλων Λογοτεχνίας

Οι Όμιλοι ενδιαφερόντων είναι ένας νέος θεσμός που αφορά πρωτίστως τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται η διασύνδεση των Ομίλων Λογοτεχνίας και δημιουργικής γραφής δύο σχολείων –του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής [Νέας] Σμύρνης και του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου– και η μεταξύ τους συνεργασία με τη χρήση του διαδικτύου -wikispaces.com και skype-. Τα συγκεκριμένα εργαλεία διευκόλυναν τη διασχολική συνεργασία προάγοντας τη φιλαναγνωσία και την ανταλλαγή απόψεων τόσο για τα λογοτεχνικά κείμενα που διάβασαν όσο και για εκείνα που παρήγαγαν οι μαθητές, καθώς και για άλλες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, οι μαθητές αναρτούσαν τις διάφορες δράσεις και τα κείμενα της δημιουργικής τους γραφής στην κοινή σελίδα των Ομίλων στο wiki. Στα πλαίσια αυτής της επικοινωνίας το διαδίκτυο λειτούργησε σαν εργαλείο κριτικού και δημιουργικού λόγου. Διευρύνθηκε έτσι ο κριτικός προβληματισμός γύρω από την αναγνωστική πρόσληψη των λογοτεχνικών έργων ενώ παράλληλα η χρήση επεξεργαστή κειμένου σε συνδυασμό με την ανταλλαγή απόψεων στον τομέα της δημιουργικής γραφής στο wiki ανανέωσε το ενδιαφέρον των μαθητών και εμπλούτισε τη μορφή και το περιεχόμενο των κειμένων τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 66)