Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Κωφών/Βαρηκόων: Αξιολογώντας τις Ανάγκες των Εκπαιδευτικών

Η ενσωμάτωση καινοτάμων τεχνολογικών εργαλείων και συστημάτων υποστήριξης για τη διδασκαλία των κωφών/βαρηκάων(κ/β) μαθητών αποτελεί μια σύγχρονη πραγματικάτητα (Power & Power, 2004). Ο σκοπάς της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και Κύπρο τις ανάγκες εκπαιδευτικών, που διδάσκουν κ/β παιδιά, άσον αφορά στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας. Για τους σκοπούς της έρευνας σχεδιάστηκε και χορηγήθηκε απά τους ερευνητές ερωτηματολάγιο που αξιολογούσε τις ανάγκες των συμμετεχάντων άσον αφορά στη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας στην εκπαίδευση κ/β σε γενικά και ειδικά πλαίσια. Συμμετείχαν 111 εκπαιδευτικοί που διδάσκουν κ/β παιδιά στην Κύπρο και Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν την επιτακτική ανάγκη για οπτικοποίηση του περιβάλλοντος, άπου φοιτούν κ/β μαθητές, για την καθιέρωση της τηλεδιάσκεψης και για επιμάρφωση των εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 330)