Η Χρήση των Ηλεκτρονικών Περιβαλλόντων Σύγχρονης Επικοινωνίας (π.χ. MS Net meeting) για τo Γράψιµο Κειµένων

Οι διδάσκοντες το γλωσσικό μάθημα αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες σχετικά με την παραδοσιακή «διόρθωση» των κειμένων των μαθητών. Ο λόγος που έχει παραχθεί θεωρείται ως τελειωμένο προϊόν, παρατηρήσεις σχετικά με την ποιότητα των κειμένων κάνει μόνο ο διδάσκων, οι μαθητές δεν εμπλέκονται σ’ αυτή τη διαδικασία ούτε αξιοποιούν αυτές τις παρατηρήσεις εφόσον δεν ξαναγράφουν τα κείμενά τους. Με την εισήγηση αυτή παρουσιάζεται μια δραστηριότητα που έγινε στο εργαστήριο των Η/Υ με μια τάξη της Α’ Λυκείου και θέμα «Η διόρθωση της έκθεσης με τη βοήθεια του MS Net meeting». Η δραστηριότητα βασίστηκε στις θεωρητικές αρχές της γνωστικής ψυχολογίας (Lev Vygotsky) για τη διαδικασία του γραψίματος. Οι μαθητές κλήθηκαν στο περιβάλλονNet Meeting να σχολιάσουν – διορθώσουν τα κείμενα που είχαν παραγάγει οι ίδιοι και κατόπιν βασισμένοι στις παρατηρήσεις τους να ξαναγράψουν το κείμενό τους. Ο διδάσκων ήταν ένας από τους συνομιλητές που – με νύξεις στη διάρκεια της συζήτησης – κατηύθυνε διακριτικά τη συνομιλία (ζώνη προσεχούς ανάπτυξης).
(Πλήθος ανακτήσεων: 821)