Η χρήση των εργαλείων του διαδικτύου στην ανάπτυξη πολυγλωσσικής επικοινωνιακής δεξιότητας: πειραματική εφαρμογή στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου.

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια εμπειρική έρευνα πάνω στα οφέλη και τις δυνατότητες χρήσης ελεύθερων πολυγλωσσικών εργαλείων του διαδικτύου, εστιάζοντας κυρίως στη χρηστικότητα και την αποτελεσματικότητά τους, μέσα σ’ ένα πλαίσιο ανάπτυξης πολυγλωσσικής επικοινωνιακής δεξιότητας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε σύνολο 117 μαθητών δημοτικού, οι οποίοι δούλεψαν πάνω σε γλωσσικό υλικό συγκεκριμένου θέματος. στα πλαίσια μιας διδακτικής ενότητας έξι δραστηριοτήτων ακολουθώντας μια διαγλωσσική προσέγγιση τεσσάρων γλωσσών. Το γλωσσικό περιεχόμενο των δραστηριοτήτων είχε αντληθεί εξ’ ολοκλήρου από το διαδίκτυο. Το βασικότερο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι δυνατότητες του διαδικτύου προσφέρουν άμεσα και δωρεάν μια σημαντική γκάμα εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή και προσέγγιση της πολυγλωσσίας στην τάξη, αρκεί ο εκπαιδευτικός να σέβεται τα όρια των δυνατοτήτων που μπορούν τα συγκεκριμένα εργαλεία να του προσφέρουν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 8)