Η χρήση των χρωμάτων στη σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού

Η µαθησιακή διαδικασία περιλαµβάνει τουλάχιστον τέσσερα στάδια ή τύπους δραστηριοτήτων : (1) συγκέντρωση δεδοµένων ή προσεκτική παρατήρηση, (2) αναγνώριση µορφής (patterns), (3) διατύπωση συµπερασµάτων και (4) επαλήθευση (απόδειξη) των υποθέσεων. Η επικρατούσα εντύπωση συνδέει τα µαθηµατικά µόνο µε το τελευταίο από τα τέσσερα στάδια, δηλαδή µε τις αποδείξεις θεωρηµάτων Η επιλεκτική προσήλωση των εκπαιδευτικών στη µαθηµατική απόδειξη, δηµιουργεί τους µαθητές στην αντίληψη ότι τα µαθηµατικά δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Είναι πολλοί εκείνοι που πιστεύουν ότι η διαδικασία της µάθησης είναι µία βαρετή και µη απολαυστική διαδικασία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η τεκµηρίωση µιας άποψης για τη χρήση του χρώµατος µε σκοπό να βελτιωθεί το περιβάλλον διδασκαλίας των µαθηµατικών. Αν δεν χρησιµοποιούµε τα χρώµατα προσεκτικά και µε φειδώ µπορούν να κάνουν τη διαδικασία της ανάγνωσης του κειµένου καθώς και τον διαχωρισµό µικρών αντικειµένων πιο αργή, λιγότερο ασφαλή και πολύ πιο επώδυνη. Στην εργασία αυτή, τεκµηριώνεται η χρήση των χρωµάτων στη διαµόρφωση του κατάλληλου γραφικού περιβάλλοντος όταν πρόκειται να αναπτυχθεί νέο εκπαιδευτικό λογισµικό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 804)