Η χρήση προσοµοίωσης στη διδασκαλία φυσικών φαινοµένων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση: Η περίπτωση του βρασµού του νερού

Από έρευνες που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε µαθητές δηµοτικών σχολείων, έχει διαπιστωθεί ότι αυτοί διατηρούν, ακόµη και µετά τη διδασκαλία, λανθασµένες αντιλήψεις για το φυσικό φαινόµενο του βρασµού του νερού. Η χρήση των προσοµοιώσεων, ως µέσο διδασκαλίας φυσικών φαινοµένων για την αντιµετώπιση αυτών των αντιλήψεων, βρί- σκεται αυτή τη στιγµή στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος · Τα αποτελέσµατα µάλιστα της προσέγγισης της επιστηµονικής γνώσης από τους µαθητές, µε αυτόν τον τρόπο, είναι ενθαρρυντικά. Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να συµβάλει στην προσπάθεια , που συνδέεται µε το σχεδιασµό διδακτικής παρέµβασης µε τη χρήση προσοµοίωσης. Επιχειρεί να δείξει ένα τρόπο, µε τον οποίο µπορεί να ενταχθεί στη διδακτική πράξη µια προσοµοίωση µε τη µέθοδο της εποικοδοµητικής προσέγγισης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 781)