Η αξιοποίηση του wikispaces classroom ως περιβάλλον ομαδοσυνεργατικής μάθησης στην ερευνητική εργασία

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η χρήση του wiki στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας. Συγκεκριμένα σε ένα τμήμα της Α΄ τάξης γενικού λυκείου, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας, χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή wikispaces classroom. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και επεξεργάζονταν εξ αποστάσεως τις ομαδικές τους εργασίες, όπως και στις δια ζώσης δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις του μαθήματος. Είχαν πρόσβαση στο wiki, στον ορισμένο χώρο της ομάδας τους, με συγκεκριμένα δικαιώματα (permissions) και έκαναν χρήση αυτού ως ηλεκτρονικό φάκελο (eportfolio), αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους ομαδοσυνεργατικά για την προβολή του θέματος που ανέλαβαν και την παραγωγή της τελικής εργασίας. Γίνεται επίσης μια αποτίμηση της χρήσης του wikispaces classroom και ανάμεσα στα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται σε υψηλό βαθμό η ικανοποίηση των μαθητών από τη χρήση του wiki.
(Πλήθος ανακτήσεων: 21)