Η αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα ως εργαλείου εξατομικευμένης διδασκαλίας για την απόδοση κινήτρων και την ανάπτυξη του εύρους των δεξιοτήτων ατόμων με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού

Η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα, καθιστούν αναγκαία την χρήση του διαδραστικού πίνακα ως εργαλείου εκπαίδευσης ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ). Ο διαδραστικός πίνακας ως μια μεγάλη οθόνη αφής προσφέρει άμεση επικοινωνία μεταξύ μαθητή και μηχανής, ενώ η πληθώρα προγραμμάτων και εφαρμογών βοηθά τον εκπαιδευτικό στην δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος διδασκαλίας. Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο Κέντρο μας πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση μαθητών με αυτισμό και νοητική υστέρηση, με βάση της οποίας δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες, ανάλογα με το επίπεδο και τις ανάγκες τους(Υψηλής, Χαμηλής και Μέσης Λειτουργικότητας). Ακολούθησε η επιβολή στόχων για την κάθε ομάδα οι οποίοι τέθηκαν και αναθεωρήθηκαν σε χρονικό ορίζοντα πέντε μηνών, ενώ καθόρισαν τα λογισμικά που θα χρησιμοποιούνταν. Η εξοικείωση με τον διαδραστικό πίνακα και την χρήση του ήταν άμεση ενώ τα αποτελέσματα έδειξαν εξαιρετική βελτίωση των μαθητών σε γνωστικό, νοητικό, συναισθηματικό, αισθητικό και συμπεριφορικό επίπεδο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 24)