Η αξιoποίηση των Wikis για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μελετώντας τη διεθνή βιβλιογραφία για θέματα προγραμματισμού υπολογιστών, διαπιστώθηκε πως ήδη σε εταιρείες παραγωγής λογισμικού αξιοποιούνται τα wikis, κυρίως για τη συγγραφή εγγράφων τεκμηρίωσης. Επίσης, στην εκπαίδευση φαίνεται τα τελευταία χρόνια τα wikis να βρίσκουν ευρεία εφαρμογή, κυρίως στη συνεργατική επίλυση διαφόρων προβλημάτων. Έτσι, προκύπτουν διάφορα ερωτήματα σχετικά με το αν θα μπορούσαν τα wikis να συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότητα της μάθησης, στη διδασκαλία διαφορετικών αντικειμένων σχολικής εκπαίδευσης, όπως και αυτού της διδασκαλίας του προγραμματισμού σε ψευδογλώσσα. Προς την κατεύθυνση αυτή αναπτύχθηκε ένα wiki για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος μέσα από συνεργατικές διαδικασίες για το μάθημα των αλγορίθμων σε μαθητές λυκείου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το wiki ενθαρρύνει τη συνεργατικότητα και βελτιώνει τα κίνητρα, τις στάσεις και τις επιδόσεις των μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 125)