Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής για την ανάπτυξη τεχνολογικής παιδείας στους μαθητές γυμνασίου, με τη χρήση μεθόδων συνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων

Το κείμενο αυτό παρουσιάζει την δυνατότητα αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορικής στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογικής παιδείας και εξοικείωσης των μαθητών με τους υπολογιστές πέρα και έξω από το μάθημα της Πληροφορικής. Με τη μέθοδο που παρουσιάζεται προτείνεται μια λύση στο πρόβλημα του περιορισμένου χρόνου ενασχόλησης των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες ιδιαίτερα στο Γυμνάσιο. Δίνεται συνοπτικά το θεωρητικό υπόβαθρό των μεθόδων συνεργατικής διδασκαλίας που προτείνονται, προσδιορίζονται τα πλεονεκτήματα που παρέχονται και δίνεται μια συνοπτική περιγραφή της πρακτικής εφαρμογής της μεθόδου με τα συμπεράσματα που εξήχθησαν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 977)