Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση της πληροφορίας που πρέπει να συγκεντρωθεί, να επεξεργαστεί και πολλές φορές να διοχετευτεί από τον διευθυντή μιας σχολικής μονάδας προς τις ανώτερες διοικητικές δομές του υπουργείου. Με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) διευκολύνεται η τέλεση των διοικητικών διεργασιών. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην έρευνα, ανάλυση και ερμηνεία του βαθμού χρήσης των Τ.Π.Ε. από τους διευθυντές δημοτικών σχολείων καθώς και των παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η αποτελεσματικότερη χρησιμοποίησή τους. Η σημαντικότητα της έρευνας έγκειται στο ότι ελάχιστες εργασίες στον ελληνικό χώρο ερευνούν την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση σχολικών μονάδων.Από την στατιστική έρευνα που διεξήχθη προκύπτει ότι οι παράγοντες οι οποίοι φαίνεται να επηρεάζουν την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση είναι: το φύλο του διευθυντή, τα πρόσθετα προσόντα του, η παρακολούθηση σεμιναρίων, ο αριθμός τμημάτων ενός σχολείου και η περιοχή στην οποία βρίσκεται. Ως μέθοδος συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Συμμετείχαν 252 δημοτικά σχολεία από όλη την Ελλάδα, επιλεγμένα με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 57)