Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης

Η ενταξιακή εκπαίδευση αποτελεί βασική αρχή των εκπαιδευτικών συστημάτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και πρακτικές που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών και διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία για όλους τους μαθητές συμπεριλαμβανομένων και των αναπήρων. Η πρόσβαση όλων των μαθητών σε κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα και περιβάλλοντα, μέσα και υλικά επιτυγχάνεται μέσω της διαφοροποίησης της διδασκαλίας, του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (Universal Design for Learning) και της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αναπηρίες και τη μεθοδολογική προσέγγιση του εγχειρήματος αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 38)