Η Αξιοποίηση Λογισμικών Ανοικτού Τύπου για το Σχεδιασμό Δραστηριοτήτων Παραμυθιακής Αφήγησης στο Δημοτικό Σχολείο

Στην παρούσα εργασία μελετάται η σχεδίαση δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην καλλιέργεια της αφηγηματικής νοημοσύνης σε μαθητές του δημοτικού σχολείου με τη χρήση λογισμικών ανοικτού τύπου. Ενδεικτικά χρησιμοποιούνται τα λογισμικά Moovl και Camtasia Studio. Το Moovl αποτελεί ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον σχεδίασης που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, επιτρέποντάς τους τη δημιουργία σχεδίων στα οποία μπορούν να προσθέσουν κίνηση. Αντίστοιχα, το Camtasia Studio αποτελεί ένα εργαλείο επεξεργασίας video, το οποίο αφορά χρήστες κάθε ηλικίας. Στην εργασία περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά των λογισμικών, ενώ δίνεται βαρύτητα στις δυνατότητες αξιοποίησής τους στο δημοτικό σχολείο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 306)