Η αξιοποίηση ενός περιβάλλοντος E-learning στο 6ο δημοτικό σχολείο Ρεθύμνου: Εμπειρίες, Προβληματισμοί, προτάσεις και προοπτικές

Η εργασία αυτή πραγματεύεται τη διδακτική-μαθησιακή αξιοποίηση ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου. Στο πρώτο μέρος του άρθρου πραγματοποιείται μια συνοπτική αναφορά στην έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης (e-Learning) και παρουσιάζονται τα βασικά συστατικά-υπηρεσίες ενός τέτοιου συστήματος με αναφορές τόσο σε εμπορικά περιβάλλοντα όσο και σε περιβάλλοντα ανοικτού κώδικα. Ακολουθεί η παρουσίαση ενός τέτοιου περιβάλλοντος ανοικτού κώδικα: του PostNuke 0.71. Το σύστημα αυτό εγκαταστάθηκε στον εξυπηρετητή του εργαστηρίου ΗΥ του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου και πραγματοποιήθηκαν τρεις κύριες κατηγορίες τροποποιήσεων οι οποίες και περιγράφονται: (α) γλώσσα διεπαφής, (β) αποστολή μηνυμάτων και (γ) αποστολή-λήψη αρχείων. Η εργασία ολοκληρώνεται με μια αναφορά στις τρέχουσες εκπαιδευτικές εφαρμογές του περιβάλλοντος αυτού οι οποίες αφορούν (α) την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μαθητών Ε΄ και Στ΄ τάξεων δύο σχολείων Ρεθύμνου και Θεσσαλονίκης και (β) συνεργατική κατασκευή ψηφιακής εφημερίδας από μαθητές Στ΄ τάξης δύο σχολείων της πόλης του Ρεθύμνου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1126)