Η Αντεστραμμένη Διδασκαλία ως συνεργατική προσέγγιση μάθησης: Βιβλιογραφική επισκόπηση

Ο όρος Flipped Learning χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια σχετικά νέα προσέγγιση εκπαιδευτικού σχεδιασμού στα σχολεία, αντιστρέφοντας τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη δομή. Οι μαθητές, αντί να παρακολουθούν την παράδοση του μαθήματος και να αναλαμβάνουν εργασία για το σπίτι, παρακολουθούν την παράδοση από το σπίτι τους και διεκπεραιώνουν τις εργασίες στην τάξη. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται αυτή η νέα προσέγγιση μέσα από μια μελέτη της βιβλιογραφίας και αναδεικνύεται ο συσχετισμός της με τις σύγχρονες, μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις που στηρίζονται στη συνεργασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 106)