Η Ανάπτυξη του λεξιλογίου με τη χρήση των ΤΠΕ: Ένα ερευνητικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ανάγνωσης (ΙRΑ)

Η παρούσα εργασία αφορά την παρουσίαση του σχεδιασμού και των μέσων υλοποίησης του επιμορφωτικού/ερευνητικού προγράμματος: “Early Literacy Teacher’s Professional Development for integrating ICTs with other more traditional practices in Vocabulary teaching” (Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του πρώιμου γραμματισμού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ μαζί με άλλες πιο παραδοσιακές πρακτικές στη διδακτική προσέγγιση του λεξιλογίου), το οποίο αξιολογήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Ανάγνωσης (International Reading Association IRA) και θα εφαρμοστεί στην Προσχολική Εκπαίδευση Χανίων κατά τα σχολικά έτη 2014-2016.
(Πλήθος ανακτήσεων: 27)