Η ανάπτυξη συγγραφικών δεξιοτήτων στο Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Γλωσσικής Μάθησης (ΣΔΜΓΜ) της ελληνικής ως δεύτερης του ΕΔΙΑΜΜΕ – Επίπεδο Β2

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται ο σχεδιασμός του τμήματος Συνδυαστικού Δυναμικού Μοντέλου Γλωσσικής μάθησης (ΣΔΜΓΜ) που αναφέρεται στη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου για το Β2 επίπεδο γλωσσομάθειας. Αρχικά παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά το σχεδιασμό του, οι οποίες αφορούν τόσο στη φύση του γραπτού λόγου όσο και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του. Στη συνέχεια περιγράφεται το περιβάλλον με σκοπό να αναδειχθεί πώς αξιοποιήθηκαν οι παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις στο σχεδιασμό του και τι δυνατότητες δίνει στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 8)