Η Αίσθηση της Παρουσίας σε Εκπαιδευτικά Εικονικά Περιβάλλοντα

Στο παρόν άρθρο δίνεται έμφαση στην παρουσία ως ένα βασικό χαρακτηριστικό των εικονικών περιβαλλόντων και προτείνει τη χρήση ενός εικονικού σώματος ως μέσου πλοήγησης και εκτέλεσης δραστηριοτήτων σε εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα. Επίσης μελετάται η εμφάνιση της αίσθησης της παρουσίας από μαθητές σ’ ένα επιτραπέζιο σύστημα εικονικής πραγματικότητας ως συνάρτηση της χρήσης συσκευών εισόδου με τη βοήθεια του εικονικού ανθρώπου. Το κεντρικό σημείο στήριξης της υπόθεσης είναι πως η παρουσία είναι ένα υποκειμενικό φαινόμενο και εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την αλληλεπίδραση του χρήστη με το εικονικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας φανερώνουν πως η ύπαρξη ενός εικονικού ανθρώπου μέσα σε εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα σε συνάρτηση με τη χρήση συγκεκριμένης συσκευής εισόδου παίζουν σημαντικό ρόλο στην πλοήγηση στο χώρο, στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής αλλά και στην εμφάνιση της αίσθησης της παρουσίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 723)