Γυναίκες και Καριέρα στην Πληροφορική: Ενθαρρυντικοί και Ανασταλτικοί Παράγοντες

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη των γυναικών σε καριέρα στην Πληροφορική σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σύνδεσης με τα κίνητρά τους για το αντικείμενο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Στην έρευνα συμμετείχαν 21 εργαζόμενες Ελληνίδες μηχανικοί υπολογιστών οι οποίες ζουν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε, ότι οι γυναίκες-μηχανικοί είχαν ενδιαφέρον για το αντικείμενο της Πληροφορικής από τις προπτυχιακές τους σπουδές, το οποίο συνεχίστηκε σε μεταπτυχιακό επίπεδο και στον εργασιακό χώρο, όπου φαίνεται να εργάζονται σκληρά και εντατικά σε μια ποικιλία αντικειμένων. Παρόλα αυτά, μια σειρά στερεότυπα, αναφέρθηκε, ότι ακόμη κυριαρχούν στον εργασιακό χώρο των επιστημών των υπολογιστών τα οποία τις εμποδίζουν στην επαγγελματική τους εξέλιξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 794)