Γνωστικές Δυσκολίες Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την Έννοια της Προγραμματιστικής Μεταβλητής και Προτεινόμενες Παρεμβάσεις

Το θέμα της εργασίας είναι η βελτίωση της κατανόησης των δυσκολιών και των παρανοήσεων που εμφανίζουν οι μαθητές σχετικά με την έννοια της προγραμματιστικής μεταβλητής όταν εισάγονται σε διαδικαστικές γλώσσες υψηλού επιπέδου. Από τα ερευνητικά δεδομένα επαληθεύονται γνωστές και κυρίως περιγράφονται νέες παρανοήσεις για τις οποίες προτείνονται κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1597)