Γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από Εικονικές Περιηγήσεις με Η/Υ

Η γνωριμία των εκπαιδευόμενων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) με ένα επίκαιρο θέμα, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της νέας τεχνολογίας χρησιμοποιώντας σαν καινοτομία τη διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκαλία, είναι το θέμα που παρουσιάζεται. Στην εισήγηση αναφέρονται οι σκοποί και οι επιμέρους στόχοι της συνδιδασκαλίας, καθώς και οι διδακτικές μέθοδοι, τα μέσα και τα διδακτικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Αναφέρεται επίσης ο χρόνος διεξαγωγής, η διδακτική πορεία, η αξιολόγηση και τέλος, οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1026)