Γλωσσική Διδασκαλία και ΤΠΕ: Επιμόρφωση και Απόψεις των Επιμορφωτών και των Εκπαιδευτικών της Κυπριακής Δευτεροβά θμιας Εκπα ίδευσης

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις επιφέρουν σημαντικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, δημιουργώντας μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτών των νέων συνθηκών, ο τομέας της εκπαίδευσης δεν μένει ανεπηρέαστος. Στις μέρες μας, όλο και περισσότερα σχολεία εξοπλίζονται με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ). Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα των πρώτων προσπαθειών εισαγωγής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση δεν ήταν τα αναμενόμενα. Οι έρευνες καταλήγουν στη διαπίστωση ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την επιτυχή ενσωμάτωση των ΤΠΕ. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση και καταγραφή αφενός της επιμορφωτικής διαδικασίας στις ΤΠΕ των εκπαιδευτικών-φιλολόγων της Κυπριακής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφετέρου στην εξέταση των επικρατέστερων απόψεων των επιμορφωτών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου και των εκπαιδευτικών αναφορικά με την αξιοποίηση των Η/Υ στη γλωσσική διδασκαλία. Για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων, η παρούσα έρευνα εφαρμόζει την ποιοτική μέθοδο ανάλυσης του περιεχομένου και επιλέγει ως μεθοδολογικό εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2)