Γεωµετρικές κατασκευές µε αναλογίες σε περιβάλλοντα σχεδιασµένα για διερευνητική µάθηση στα µαθηµατικά µε τη χρήση ανάλογων υπολογιστικών εργαλείων

Στο άρθρο αυτό περιγράφονται πτυχές της µαθησιακής διαδικασίας στα µαθηµατικά, όπως προέκυψαν από την εργασία οµάδων µαθητών Ε' δηµοτικού και Α' γυµνασίου, ενώ εργάζονταν µε γεωµετρικά προβλήµατα αναλογιών, χρησιµοποιώντας κατάλληλα σχεδιασµένο υπολογιστικό εργαλείο πολλαπλής έκφρασης (αριθµητικής και γραφικής) της µεταβλητότητας των παραµετρικών µεγεθών. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από τον Τοµέα Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ. Αθήνας στο πλαίσιο προγράµµατος σχετικού µε την εφαρµογή στην τάξη πειραµατικών δραστηριοτήτων για τις έννοιες του κλάσµατος και της αναλογίας. Στα ευρήµατα καταγράφεται η δυναµική της αξιοποίησης του συγκεκριµένου εργαλείου στη διδασκαλία των µαθηµατικών, µέσα από τις στρατηγικές των µαθητών και τις διαγραφόµενες ποιοτικές ενδείξεις του είδους της διερεύνησης που ευνοεί η χρήση του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 770)