Γαλλικός Ποταμός

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα σενάριο διδασκαλίας με θέμα το Γαλλικό ποταμό, με τη χρήση των μέσων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το εκπαιδευτικό σενάριο εμπλέκει τις περιοχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Γεωγραφίας, της Γλώσσας και των Εικαστικών. Για τη διδασκαλία χρησιμοποιήθηκαν, εννοιολογικός χάρτης (CmapTools), διαδίκτυο, δόθηκαν συγκεκριμένες ιστοσελίδες, YouTube, «google earth», power point, το λογισμικό “tux paint”. Μετά το τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας αξιολογήθηκε η συμβολή των ΤΠΕ, τόσο στη διαδικασία της απόκτησης γνώσεων όσο και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τους μαθητές. Προέκυψε ότι με την ένταξη των ΤΠΕ η διδασκαλία έγινε πιο ενδιαφέρουσα και παραστατική και βοήθησε τους μαθητές να μάθουν να εργάζονται ομαδικά αλλά και να αναλαμβάνουν ατομικές εργασίες και πρωτοβουλίες, να αποκτήσουν ικανότητες συνεργασίας για την επίτευξη του στόχου τους, να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα, τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 101)