Φυσιογνωμία και Αποτελέσματα του Πιλοτικού Προγράμματος "ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ": Παρουσίαση Ενδεικτικών Εφαρμογών

Με την παρουσίαση αυτή επιχειρείται μια σύντομη περιγραφή των στόχων και των υποστηρικτικών ενεργειών του προγράμματος «Νησί των Φαιάκων», ορισμένων ξεχωριστών χαρακτηριστικών του, καθώς και του μοντέλου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, που υιοθετήθηκε. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα μέχρι τώρα αποτελέσματά του και ακολουθούν σχετικές προτάσεις για την επέκτασή του σε περισσότερα σχολεία διαφόρων περιοχών, κατά την οποία ο όρος της διασύνδεσης και συνεργασίας των σχολείων με τα πανεπιστήμια της περιοχής θεωρείται ιδιαίτερα επωφελής για όλες τις πλευρές της ακαδημαϊκής κοινότητας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 831)